Fornlämningar

Information om katalog över Brommas fornlämningar


Översikten bygger på olika uppgifter, främst Fornminnesregistret, samt intryck från egna besök vid de flesta fornminnena i Bromma. Fornminnet nämns med RAÄ (Riksantikvarieämbetet) plus registernummer. Vidare anges vad slags fornminne det rör sig om samt ungefär var lämningen finns. Där det är möjligt, anger jag gata/gator i närheten.


Fornminnena fördelade på Brommas olika stadsdelar finns här.


För att se förteckningen i nummerordning klicka här.


Beskrivningen av varje fornminne är kortfattad. Många fornminnen, som nämns i registret, är undersökta och borttagna. Om en eller flera gravar utgrävts, anges detta i katalogen. Några fornminnen har jag inte återfunnit i terrängen. Fornminnena i Bromma är i Fornminnesregistret utmärkta på ekonomiska kartbladen 10 I 5 e, 10 I 6 d, 10 I 6 e.


Fornminnesregistret är nu digitaliserat . Det har påverkat nummersättning av fornlämningar. Brommas fornminnen sträcker sig enligt den äldre nummerserien t o m RAÄ 163. I och med digitaliseringen av det analoga registret har ändringar gjorts för hur fornlämningar nummersätts. Bromma socken har inkorporerats i Stockholms stad. Det innebär, att sockenbegreppet har ”suddats ut”. De fornlämningar, som under de senaste åren upptäckts i Bromma av författaren och nummersatts, har nummer från 222. De är alltså RAÄ 222, 224, 225 och 226. I följande katalog är samtliga i dagsläget (februari 2006) kända fornminnen upptagna.


Nils Ringstedt


Bildristning som tros föreställa Oden och Tor (RAÄ Bromma 29:1). Figurerna används även som logotyp för Bromma hembygdsförening, se nedan. Foto: Jssfrk (CC 0)

Bromma hembygdsförenings logotyp