Stadgar

Stadgar för Bromma Hembygdsförening

antagna vid årsmötet den 25 maj 1955 samt reviderade senast vid årsmötet den 22 mars 2018.§ 1 Namn

Föreningens namn är Bromma Hembygdsförening.


§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att väcka och underhålla intresset för Brommas kultur- och naturvärden samt för bygdens historia samt att bevaka sådana frågor i samhället som kan komma att påverka eller på annat sätt få betydelse för dessa värden.


§ 3 Medlemskap

Styrelsen antager medlemmar i föreningen. Medlemskap kan vinnas av envar, som vill verka för föreningens syften. Stadgad årsavgift skall erläggas på sätt och tid, styrelsen föreskriver.

Medlem, som icke erlagt årsavgift inom sex månader efter utgången av det räkenskapsår, avgiften avser, anses ha utträtt ur föreningen.


§ 4 Föreningsorgan

Föreningens organ är ordinarie möte (årsmöte), extra möte, styrelse och revisorer.


§ 5 Protokoll

Vid ordinarie och extra möte samt styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden samt vid föreningsmöte därjämte av två valda justeringsmän.


§ 6 Räkenskapsår och arbetsår

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår och dess arbetsår med tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte.


§ 7 Årsmöte

Föreningen sammanträder årligen före maj månads utgång till ordinarie möte på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse skall utgå minst 14 dagar före mötet.


Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  1)  kontroll av röstberättigade,

  2)  val av ordförande vid mötet,

  3)  val av sekreterare vid mötet,

  4)  val av två justeringsmän,

  5)  konstaterande huruvida mötet är behörigen utlyst,

  6)  fastställande av dagordning,

  7)  styrelsens berättelse,

  8)  revisorernas berättelse,

  9)  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

10)  fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår,

11)  val av ordförande,

12)  val av tre styrelseledamöter,

13)  val av tre till sex styrelsesuppleanter,

14)  val av en revisor och en revisorssuppleant,

15)  val av valberedning,

16)  frågor, som av styrelsen upptagits på dagordningen,

17)  frågor, som av enskild medlem skriftligen anmälts till styrelsens ordförande eller sekreterare minst 14 dagar före mötet,

18)  övriga frågor, som dock ej kan bli föremål för avgörande, såvida inte mötet fattar enhälligt beslut därom.


§ 8 Extra möte

Extra möte skall hållas, när styrelsen så finner erforderligt eller revisorerna eller minst en tiondel av antalet medlemmar skriftligen begär detta.


Vid extra möte må icke upptagas annat ärende än sådant, som föranlett dess utlysande och varom meddelande åtföljt kallelsen.

I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgats om årsmöte.


§ 9 Röstning vid möte

Vid möte äger varje närvarande medlem en röst.

Röstning genom fullmakt må ej ske.

All röstning sker öppet, såvida ej annorlunda begäres. Den mening skall gälla, varom flertalet röster enats, utom i de fall där dessa stadgar föreskriver kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock att vid val frågan avgöres genom lottning.


§ 10 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och sex ledamöter, vilka senare väljs för två år i sänder. Därjämte utses minst tre och högst sex suppleanter för ett år. Varje år väljs sålunda av årsmötet ordförande, tre ledamöter och mellan tre och sex suppleanter.


Avgår ledamot före utgången av den tid, för vilken vederbörande har utsetts, inträder i dess ställe till och med nästa årsmöte den till mandattiden äldsta suppleanten. Om flera därvid är lika berättigade, har den till levnadsåren äldsta företräde.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, kassaförvaltare och eventuellt i övrigt erforderliga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne finner detta erforderligt eller då minst tre ledamöter anhåller därom. Till sammanträde skall alla ledamöter och suppleanter kallas.


Styrelsen är beslutsmässig om fyra av dess ledamöter är ense om ett beslut.


Föreningen tecknas av den eller dem, som styrelsen utser.


Styrelsen avger årligen till årsmötet berättelse över sin och föreningens verksamhet under före-gående räkenskapsår.


§ 11 Röstning inom styrelsen

Rösträtt tillkommer i första hand endast ledamot. Vid ledamots frånvaro inträder rösträtt för suppleant i den ordning, som sägs i föregående paragraf.


Röstning sker öppet. Enkel röstövervikt gäller.


§ 12 Revisor

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer årsmötet en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorn skall framlägga berättelse för årsmötet eller, om anledning därtill finns, för extra möte.


§ 13 Räkenskap och revision

Det åligger kassaförvaltaren att föra föreningens räkenskaper. Dessa skall överlämnas till revisorn senast den 15 februari.

Revisorn skall till styrelsen senast vid årsmötet återställa erhållna handlingar jämte revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet skall till- eller avstyrkas. Om skäl till anmärkning förekommer, skall revisorn infordra styrelsens förklaring häröver, innan anmärkning upptages i revisions-berättelsen.


§ 14 Årsavgift

Årsavgift fastställs av årsmötet.


§ 15 Valberedning

En valberedning utses av årsmötet. Den skall bestå av 2-3 personer, varav en är sammankallande. Valberedningens uppgift är att till nästkommande årsmöte framlägga förslag till val som skall förrättas enligt § 7.


§ 16 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan, sedan styrelsen behandlat ärendet, endast ske vid årsmöte med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Ändringen träder i kraft omedelbart efter årsmötet.


§ 17 Upplösning

För föreningens upplösning erfordras beslut med tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande årsmöten. Vid det senare av dessa skall efter förslag av styrelsen bestämmas, hur det skall förfaras med föreningens tillgångar. Föreningens samlingar skall därvid överlämnas på sådant sätt, att deras bevarande om möjligt säkerställs. Kontanta tillgångar skall i första hand disponeras för nyssnämnda ändamål och eventuellt överskott överlämnas till sådan verksamhet, som gagnar de syften, för vilka föreningen arbetat.